Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Ikilik opsiýalar bazary güýçli maliýe ulgamydyr. Ikilik opsiýalaryny satyn almagyň ýönekeýligi we görnükliligi maýadarlary özüne çekýär. Satyn alanyňyzda, alýan maliýe töwekgelçiligiňizi anyk bilýärsiňiz. Simpleönekeý hawa ýa-da netije ýok ýaly. Maýa goýumlaryňyz ýa-da öňünden kesgitlenen girdeji gazanýar, ýa-da söwdada goýlan umumy maýa goýumyňyzy ýitirýärsiňiz.

Beýleki wariantlar bilen deňeşdirilende düşünmek has aňsat, şonuň üçin has köp adam söwdasyny ýeňilleşdirmek üçin iň ýokary derejeli ikilik opsiýalary söwda kompaniýalaryny gözleýär. Şeýle-de bolsa, ikilik söwda dellallarynyň sany sebäpli zerurlyklaryňyza laýyk birini tapmak kyn bolup biler. Iň oňat ikilik opsiýalary dellalyny gözleýän bolsaňyz, dogry ýerde. Iň gowularyň sanawyny düzdük.

ABŞ üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary

1. Sitat

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

Sitat

“Quotex” 2020-nji ýylda döredilip, söwdagärlere ikilik opsiýalary, kriptografik walýuta, haryt we görkezijiler ýaly köp sanly emläk söwdasy üçin bazardan peýdalanmaga mümkinçilik berýär.
PROS:
 • Payokary tölegler
 • Goýum ýa-da pul tölegi ýok
 • Mugt Demo hasaby bar
 • Dürli görnüşli söwda önümleri
 • Maýa goýujylar tarapyndan toparlara bölünen hasaplar
 • Depozitiň iň pes talaplary
 • Amatly platforma
 • Dost we hünär goldawy
 • Chatbox we goldaw işgärleri gije-gündiziň dowamynda elýeterlidir
 • Platformalar: Web, ikilik platforma
CONS:
 • Düzgünleşdirilmedik
 • Güýç ýok
 • Web sahypasynda derňew üçin ýokary hilli bilim we gurallar ýok

Bu dellal ýylyň başyndan bäri dünýäde 4 milliondan gowrak söwdagär bilen köpelýär we her günde 100,000-den gowrak söwda hasaba alyndy! “Quotex” 249 ýurtdan söwdagäri doly kabul edýär, bu bolsa hiç hili çäklendirmesiz dünýäden gelýär, ýöne bu dellal 18 ýaşdan kiçi adamlar üçin elýeterli däl;

“Quotex”, ikitaraplaýyn söwda söwda platformasy bolup, çalt, täsirli we ulanyjy üçin amatly interfeýs bilen sanly opsiýalar söwda platformasy hökmünde hem tanalýar, hiç bir ýurt çäklendirmesiz, diagrammanyň her bölegini sazlamak mümkinçiligi bolan her bir söwdada laýyk bolup biler. çyzuw we görkezijiler gurallary we höweslendiriji töleg!

2. ExpertOption

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

ExpertOption

“ExpertOption”, 79 milliondan gowrak ulanyjy bilen täze we çalt ösýän onlaýn opsiýalar söwda platformasydyr.
PROS:
 • Söwdagärler üçin mugt goldaw dolandyryjysyny hödürleýär
 • Allhli býudjetler üçin birnäçe hasap bar
 • Islendik enjamda (ykjam ýa-da iş stoly) elýeterli köp platforma
 • Müşderi goldawy 15 dilde elýeterlidir
 • Söwda etmek üçin 100-den gowrak emläk hödürleýär
CONS:
 • Iň ýokary söwda möhleti 15 minut

Ulanmak aňsat we smartfon ulanyjylary üçin iş stoly ýa-da iOS we Android programmalary arkaly girip bolýar. Söwdalary az wagt bilen çaltlaşdyrýan häzirki zaman tehnologiýasy bilen buýsanýarlar.

Bu ikilik opsiýalary dellaly, bahanyň hereketini takyk çaklamaga kömek etmek üçin tehniki derňew gurallaryna we ikilik söwda signallaryna girmegi üpjün edýär. Ulanyjylar mugt analitiklerden we hünärmen söwdagärleriň goşmaça tölegsiz hereketlerini yzarlamak üçin sosial aýratynlykdan lezzet alýarlar. “ExpertOption”, bäsdeş platformalardan has ýokary garaşylýan 96% girdeji gazanýar. Täze gelenlere, söwda bilen meşgullanmazdan ozal onlaýn söwdanyň töwekgelçiliksiz esaslaryny öwrenmäge mümkinçilik berýän demo hasaby hödürleýärler.

3. Jübi görnüşi

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

Jübü görnüşi

2017-nji ýylda esaslandyrylan “Pocket Option” düzgünleşdirilen ikilik opsiýalary dellaly bolup, çalt 100,000 işjeň ulanyja ýetdi.
PROS:
 • Çalt tizlikli amallary hödürleýärler
 • Çalt pul çykarmak
 • Sosial söwda platformasy passiw girdeji getirýär
 • Bazara girmek üçin pes bahasy 5 $
 • Täze söwdagärler üçin bilim maglumatlary we gurallary
 • Demo hasaby, hakyky pul goýmazdan ozal platforma we bazary öwrenmäge kömek etmek üçin
CONS:
 • Hasaby maliýeleşdirmegiň çäkli usullary
 • Hökmany şahsyýet we telefon barlagy

Müşderi hyzmatyna buýsanýarlar we täze we bar bolan söwdagärler üçin ajaýyp aýratynlyklary hödürleýärler. Kompaniýa durnukly söwdany üpjün etmek üçin özboluşly onlaýn söwda platformalaryny döretdi.

Jübüt opsiýasy, gyssagly pul almagy we sosial söwdany hödürleýän ajaýyp söwda platformasy gerek bolsa, saýlamakdyr. Amaly amatly we gönümel etmek bilen girdejili ikilik opsiýalary söwdasyna ýokary hilli hyzmatlar berýär. Jübüt opsiýasynda iň az goýum 5 dollar, ikilik opsiýalary bazary hemmeler üçin elýeterli bolar. Sahypany ulanmak aňsat we web, android we iOS platformalarynda elýeterlidir. Olaryň okuw gurallary we demo hasaplary hatda täze söwdagärlere hakyky pul goýmazdan ozal ýüpleri öwrenmäge mümkinçilik berýär.

4. Binomo

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

Binomo

Binomo maýa goýmak üçin meşhur ikilik opsiýalary dellalydyr.
PROS:
 • Gizlin tölegler
 • 49-a çenli dürli bazary üpjün edýär
 • Iň pes goýum ($ 10)
 • Mugt demo hasaplary bar
 • Müşderi goldawy dürli dillerde 24/7 elýeterlidir
CONS:
 • Bazaryň dürlüligi we hasyllylygy pes

Beýlekiler bilen bir hatarda CFD-leri, paýnamalary, forex we harytlary hödürleýär. Bu platforma, ulanyjylary üçin ýokary hilli söwda hyzmatlaryny hödürleýän ikitaraplaýyn söwda söwda pudagynda köp ýyl bäri işleýär.

Platforma, Binomo bilen başlamak isleýän, ýöne ikilik söwdasy üçin täze bolan söwdagärler üçin 1000 dollarlyk wirtual pul bilen mugt demo hasaby hödürleýär. Onlaýn ikilik opsiýalary dellallary üçin iň pes söwdasy bar we dürli töleg usullaryny kabul edýärler. Söwda etmek üçin köp bazar bilen bu platforma maýa goýumlaryndan has ýokary girdeji getirýär. Ösüp barýan sarp edijiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ösdi we täze aýratynlyklar goşdy. Bu platforma dünýäniň dürli ýurtlaryndan halkara söwdagärleri kabul edýär.

5. Olimpiýa söwdasy

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

Olimpiýa söwdasy

“Olimp Söwda”, ulanyjylara amatly interfeýs bilen ulanmagy aňsatlaşdyrýan iň uly ikilik opsiýalary söwda platformalarynyň biridir.
PROS:
 • 24/7 elýeterli köp dilli müşderi hyzmat stoly
 • Göni söwdany başlamak üçin 10 minutlyk az goýum
 • Bazar täzeliklerine we derňewlere giriş
 • Bu eýeçilik söwda platformasy
CONS:
 • Platforma söwda programma üpjünçiligini ulanyp söwda awtomatizasiýasyny goldamaýar.

Bilim çeşmelerini we derňewi hödürleýän ygtyýarly dellal. Mugt demo hasaby, iň ýokary derejeli müşderi hyzmaty we bonuslar bilen bu platformanyň köp baýraga mynasyp bolmagy geň däldir.

Bu ikilik opsiýalary dellaly, Haryt Geljegi Söwda Komissiýasyny, forex we internet arkaly söwda edýän sanly görnüşleri hödürleýär. Bu hyzmat, iň az mukdarda 10 dollar goýum bilen az mukdarda söwda etmek isleýänler üçin elýeterlidir. Bilime ünsi jemläp, ähli başarnyklary we bilim derejelerini satýanlara goldaw berýän köp sanly bilim hyzmatlaryny hödürleýärler. Ulanyjy üçin amatly we gönümel interfeýsi bar, bu hatda iň tejribesiz söwdagärler üçinem ideal edýär.

6. IQ warianty

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

IQ warianty

40 milliondan gowrak ulanyjy bilen IQ Option bazardaky öňdebaryjy ikilik opsiýalarynyň dellallaryndan biridir.
PROS:
 • Depozit tölegleri
 • Olaryň platforma interfeýsini ulanmak aňsat
 • Iň ýokary töleg
 • Playershli oýunçylar üçin ýokary elýeterli
 • Derrew çykarmak
 • 10,000 $ tejribe hasaby
CONS:
 • Bazaryň çäkli bolmagy

Söwda üçin 250-den gowrak emlägi bar, şol sanda CFD, haryt we Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea komissiýasy. IQ Option, web ýa-da iş stoly ýa-da ykjam programmalaryň biri arkaly girip bolýan çeýe platforma hödürleýär.

Düýbi Kiprde ýerleşýän bu kompaniýa her gün bir milliondan gowrak söwdany amala aşyrýar. Beýleki wariantlara çykmazdan ozal ikilik opsiýalaryndan başlanyňyzda ajaýyp platforma. IQ Option, hakyky pul söwdasyndan ozal synag we öwrenmek üçin 10 000 dollar wirtual pul bilen demo hasaplaryny hödürleýär. Platforma ösen söwdagärlere negatiw deňagramlylygy goramak we yzky duralgalary goşmak bilen töwekgelçilikleri dolandyrmak funksiýalary bilen üpjün edýär. Mundan başga-da, söwdagärler maýa goýumlaryna kömek etmek üçin täzeliklere we okuw materiallaryna girip bilerler.

7. Deriw

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

Deriv

Deriv, 2020-nji ýylda pudagyň iň köne ikili dellalynyň biri - Binary.com-yň arkasynda topar tarapyndan işe girizildi. (20 ýyl töweregi tejribesi bolan kompaniýa). Birnäçe ýurisdiksiýada düzgünleşdirilýän dellal hökmünde Deriv kanuny statusy we arkasynda durýan kompaniýalar barada gaty öňde durýar.
PROS:
 • Gowy düzgünleşdirilen
 • Müşderi hyzmatyna gowy goldaw
 • Sosial söwda platformasy passiw girdeji getirýär
 • Gowy ösen platformalar
 • Innowasiýa
CONS:
 • Käbir ýurtlarda elýeterli däl

Deriv, adaty iş proseduralaryna eýerýän we gezelenç söwda platformasyny hödürleýän düzgünleşdirilen dellal. Web we ykjam söwda platformasy söwdagärlere üznüksiz söwda tejribesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär. Platformalar ýönekeý, ulanyjy üçin amatly, ýöne bäsdeşlik edýär.

Söwda etmek we Forex, paýnamalar, harytlar we indeksleri öz içine alýan 100-den gowrak aktiw saýlamak mümkinçiligini hödürleýär. Mundan başga-da, ikili wariantlaryň köpüsini hödürleýär. Bu dellalyň güýji 1: 1000-e çenli jomart.

8. Binarium

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

Binarium

Binarium, 2012-nji ýylda döredilen doly ikilik opsiýalary dellalydyr. Bir platformada forex, kriptografik walýuta we harytlara jedel edip bilersiňiz.
PROS:
 • Diňe 10 $ goýum
 • 10.000 $ bilen mugt demo hasaby
 • Dürli ikilik opsiýalarynyň ägirt uly diapazony
 • Çalt ýerine ýetiriş
 • Amatly platforma
 • Dost we hünär goldawy
CONS:
 • Olar öňe gyzyl signal däl
 • Söwda signallaryny teklip etmeýärler

Dellal dünýäniň dürli künjeginden gelen söwdagärleri kabul edýär. Dürli dillerde gürleýärler we uly goldaw toparyny aldylar. Mundan başga-da, Binarium müşderi serişdeleri üçin EUB-Banklary ulanýar we goýum we çykarmak usullary düzgünleşdirilýär.

9. Spektr.ai

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

Spektr.ai

“Spectre.ai” dellaly halkara täjirçilik kompaniýasy hökmünde hasaba alyndy we işine 2018-nji ýylda “Specter Trading Ltd” -niň düzgünnamasyna laýyklykda başlady. Ol merkezi Sankt-Winsentdäki Griffit Korporatiw Merkezinde we Grenadinlerde ýerleşýär. Spectre.ai, dellalyň gatnaşmazdan maliýe Forex bazarynda söwda hyzmatlaryny edýär. Bu iş köpçülik hyzmaty arkaly likwidligi ýokarlandyrmaga esaslanýar.
PROS:
 • Iň pes goýum 10 dollar.
 • Pes ýüzýän meşhur walýuta jübütlerinde 0.0 pipsden ýaýraýar.
 • Hususy WEB söwda platformasynyň we terminalyň ykjam wersiýasynyň bolmagy.
 • Elektron gapjygyňyzdan (elektron gapjyk) dellallaryň goýumyna pul geçirmezden hasap açmak ukyby.
 • Alnan maglumatlaryň tizligini ýokarlandyrmak üçin API birikmesi.
 • Cryptocurrency söwdasyna goldaw.
 • Geleşigiň wagtyna hiç hili çäklendirmeler ýok.
CONS:
 • Mugt belgini ulanyp, tehniki goldawa ýüz tutup bilmezlik.
 • Onlyeke-täk eýeçilik terminaly goldanylmaýar.
 • Passiw girdeji gazanmak üçin walýuta haçlarynda we maýa goýum programmalarynda söwda ýok

Spectre.ai, Ethereum blockchain esasly söwda platformasy bilen netijelilige, ygtybarlylyga, aýdyňlyga we jogapkärçilige gönükdirilendir. Spektr blockchain we akylly şertnama tehnologiýasyny ulansa-da, söwda platformasy ulanmak aňsat we amatly. “Spectre.ai” “Smart Options” bilen oňat başlady we ýakyn wagtda hödürlenmegine beýleki maliýe gurallaryny goşar. Muňa harytlar, paýnamalar we kriptografik walýutalar boýunça CFD-ler girýär. Forex jübütleri (umumy forex söwdasy) gaty gysga ýaýlymlar bilen ýakyn wagtda elýeterli bolar.

10. Binary.com

Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin iň ýokary ikilik opsiýalary dellallary
Hasap açyň

Binary.com

Binary.com CFD söwda we ikilik görnüşlerini hödürleýär.
PROS:
 • Experiencehli tejribe we ussatlyk derejesi bolan söwdagärler üçin dürli platforma
 • Söwda 24/7
 • Baýrakly platforma
 • Mosturtlaryň köpüsinde bar
 • Birnäçe töleg wariantyny kabul edýärler
 • Belli bir söwda
CONS:
 • Uzyn ortaça çekiş wagty (5 gün)
 • Beýleki platformalar bilen deňeşdirilende çäkli bonuslar

Düzgünleşdirilen dellal we köpden bäri oňyn abraýy bolan özboluşly platformalardan biridir. Lossitgiňizi azaltmak üçin şertnamanyň möhleti gutarmanka satyp bilersiňiz.

Bu ikilik dellaly, Binary Bot, SmartTrader we MTF ýaly birnäçe platforma hödürleýär. Tejribe derejäňize esaslanyp, torundan peýdalanyp bilersiňiz we ulanylyş aňsatlygy söwdagärleri özüne çekýär. Platforma, ikilik opsiýalary söwdasynda 1000% -e çenli baryp bilýän özüne çekiji girdeji nyrhlaryny hödürleýär. Şeýle hem, iň möhüm görkezijiler, harytlar we walýutalar bilen söwda etmek üçin ajaýyp bazar mümkinçiliklerini üpjün edýär.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (soraglar)

Ikilik görnüşleri humarly oýunmy?

Aslynda beýle däl; ikilik opsiýalary jedellere meňzeş gurluşly bolsa-da, guramalaryň köpüsi olary humarly oýun hasaplamaýarlar.

Ikilik söwda ygtybarlymy?

Söwdaňyzy alyp barşyňyza we Maýa goýumlary nukdaýnazaryndan näçe pul goýýandygyňyza baglylykda howpsuz bolup biler.

Iň oňat ikilik wariantlary haýsy?

Iň ýaýran ikilik söwda strategiýasy, karar bermek üçin aktiw bahasynyň tendensiýasyna seredýän ugurly we tendensiýa söwdasyny öz içine alýar.

Ikilik opsiýalary Forex-den has aňsatmy?

Adamlaryň köpüsi ikitaraplaýyn opsiýalary söwdany Forex söwdasyndan has aňsat hasaplaýarlar, sebäbi söwdagär üçin amatly däl.

Ikilik opsiýalary dellallary düzgünleşdirilýärmi?

Reghli düzgünleşdirilen ikilik opsiýalary dellallary teoretiki taýdan maliýe hyzmatlary geňeşi ýa-da Haryt geljekki söwda komissiýalary ýaly maliýe pudagyny düzgünleşdiriji edara tarapyndan düzgünleşdirilýär.

Ikilik opsiýalary söwdagärleri nähili üstünlikli

Goýan zatlarynyň 100% -inden azyny alýandyklary üçin, üstünlik gazanmak üçin wagtyň 50 göteriminden gowragyny gazanmaly.
Bu makala diňe maglumat maksatly we maliýe maslahaty üçin däl. Professional maliýe geňeşçisi bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Thank you for rating.