• دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ 30٪ پاداش سپرده