• पदोन्नति अवधि: असीमित
  • प्रोन्नति: 30% जमा बोनस