• பதவி உயர்வு காலம்: வரம்பற்ற
  • பதவி உயர்வுகள்: 50% வைப்பு போனஸ்